Recyklácia v stavebníctve ako dôležitá súčasť pri tvorbe lepšieho životného prostredia

recyklácia v stavebníctve

Nie je žiadnym klamstvom, že stavebníctvo je odvetvie náročné na veľké množstvo vstupných surovín. Na druhej strane je táto ľudská činnosť významným producentom odpadov, tak pri výrobe ako aj pri zemných či stavebných prácach. Recyklácia v stavebníctve je vo veľa prípadoch považovaná za nevyhnutnosť, pretože stavebný priemysel má výrazný vplyv na životné prostredie. Aj z toho dôvodu sa spracovaniu odpadov zo stavebníctva a ich následnému využitiu vo forme druhotných surovín v posledných rokoch kladie veľká pozornosť a dnešný článok bude venovaný práve tejto téme. Poďme na to.

Je recyklácia v stavebníctve skutočne dôležitá?

Recykláciu môžeme považovať za prínos. Prečo? Namiesto zapĺňania miestnych skládok dokáže pomôcť znížiť množstvo odpadu na stavenisku a ovplyvniť celkový ekologický dopad stavby na životné prostredie. Predsa len, v časoch klimatických a ďalších environmentálnych zmien je potrebné nájsť nové spôsoby ako ochrániť životné prostredie, či už pri uspokojovaní potrieb spojených s bývaním alebo hospodárskou činnosťou.

Ak nazrieme do recyklácie stavebných odpadov, v súčasnosti funguje viacero liniek na ich spracovanie. Po navrhnutí budovy sa na stavenisku otvárajú nové príležitosti pre udržateľné stavebné postupy. Rôzne spoločnosti dokážu vylepšiť svoj prístrojový park a zaviesť energickejšie a úspornejšie modely. Podľa možností by dokonca bez akýchkoľvek problémov dokázali využívať aj alternatívne zdroje paliva.

Ktoré materiály považujeme za recyklovateľné?

Zdroj: africanreview.com

Výskum optimalizácie pracovného procesu a technologických podmienok recyklácie potvrdil, že zo stavebného odpadu sa musia vylúčiť odpady nevhodné (s prímesou plastov, textilu, skla, papiera a dreva) na spracovanie či následné využitie. Ako aj odpady negatívne ovplyvňujúce vlastnosti získaných materiálov, napr. pevnosť v tlaku, navlhavosť, vyluhovateľnosť. Pre získanie kvalitného výstupného materiálu sú prípustné zmesi zemina-suť, zemina-živica a zemina-betón. Pri spracovaní odpadov, v ktorých sú súčasne zastúpené sute, betóny a živice, dochádza k zhoršeniu kvality recyklátu.

Pred vstupom odpadov do technológie musí dodávateľ predložiť hygienický atest o nezávadnosti materiálu. Na výstupe sa uskutočňujú technologické skúšky recyklovaných materiálov, medzi ktoré radíme drevo, murivo, plasty, kovy, sadrokartón, stromy, zeleň, chemické látky a iné.

Typické technologické zariadenie pre spracovanie týchto materiálov sa skladá zo zásobníkov odpadu, drvičov (čeľusťového a odrazového), magnetického separátora a triedičov. Čeľusťový drvič je určený na spracovanie odpadov, tvorených z väčšej časti betónom či tehlami o veľkosti zrna až 10 mm. Naopak odrazový drvič spracováva odpad na báze živíc.

Rozdelenie stavebných odpadov

Zdroj: zoneding.com

Recyklované stavebné odpady sa využívajú ako obsypové či zásypové materiály. Stále častejšie sa stretávame s prípadmi, kedy sa tehlobetónová zmes používa pri výrobe maltových zmesí, vibrolisovaných tvárnic alebo stenových prvkov. Výhodou týchto výrobkov je malá objemová hmotnosť a vyšší tepelný odpor. Vyššia vzlínavosť a nasiakavosť týchto surovín znamená, že pokiaľ budú použité v mokrom procese nasýtené vodou, nesmú byť vystavené vplyvom mrazu

Betónový recyklát je vhodný ako náhrada za kamenivo pri výrobe betónov nižších tried, kde sa nekladú vysoké nároky na jeho kvalitu. Tento materiál je použiteľný aj pre výrobu monolitických stužujúcich stropných vencov a prekladov. Najjednoduchšie využitie recyklovaného betónu je pri stavbách železničných zvrškov a pre úpravy a spevňovanie vozoviek, kde je výhodné po nanesení penetračného tmelu položiť podkladový koberec zo živičného recyklátu. Tu poznáme trend možného spracovania za studena, kedy po pridaní prímesí (cement, piesok, voda) je možné zmes rozprestierať. Táto aplikácia je vhodná v letných mesiacoch, keď vplyvom solárnej energie dôjde k lepšiemu priľnutiu jednotlivých zložiek zmesi.

V princípe, všetok stavebný a demolačný odpad môže byť recyklovaný a opätovne využitý. Na to, aby bol recyklovaný materiál použiteľný ako náhrada prirodzeného materiálu, je nevyhnutné, aby spĺňal požadované technické ukazovatele, a aby bol ekonomicky porovnateľný. Taktiež sa očakáva, že očistenie a opätovné použitie nepoškodených tehál bude hrať v budúcnosti dôležitú úlohu v recyklačnom priemysle.

Ekonomický a ekologický prínos

Zdroj: worldinsidepictures.com

S uvážením všetkých frakcií stavebného odpadu je možné konštatovať, že opätovné využitie je reálne u takmer 90 % stavebného odpadového materiálu. Napriek tomu sa v súčasnosti využíva len jeho veľmi malá časť. Javí sa nevyhnutné koncentrovať príslušné opatrenia na predchádzanie a redukciu samotnej produkcie stavebného odpadu a na kontrolu jeho škodlivosti. Zvlášť prospešný je vývoj čistejších technológií v stavebníctve a najmä vývoj recyklačných technológií pre opätovné využitie stavebného odpadu. Pre dosiahnutie týchto cieľov recyklácie v stavebníctve je potrebné odstrániť všetky bariéry na jednotlivých úrovniach uplatňovaním legislatívnych, technických a ekonomických zásad.

Obmedzovanie vzniku odpadov a ich lepšie využívanie prostredníctvom recyklačných technológií má za následok významné skutočnosti. Jednou je ekologický prínos, t.j.  zhodnotením odpadov sa podstatne obmedzuje záťaž prostredia odpadmi a znižuje sa čerpanie prírodných zdrojov. Druhou pozitívnou skutočnosťou je ekonomický prínos – znižujú sa výrobné náklady na zabezpečenie prvotných surovinových zdrojov, šetria sa spracovateľské náklady a obmedzuje sa aj potreba energie.

Neopomenuteľný z pohľadu ekonomiky je aj aspekt energetických úspor, keďže najlacnejšia energia je energia ušetrená. Recyklácia vo svojej všeobecnej polohe šetrí energiu z hľadiska ušetrenia samotnej prvovýroby produktu, no zároveň istú energiu spotrebováva pri aplikácii recyklačnej technológie. Inými slovami, pri riešení takýchto prípadov využitia recyklovaného stavebného materiálu je potrebné vždy zvažovať optimálnu alternatívu, ktorá berie do úvahy ekologický a ekonomický prínos recyklácie.


To by bolo pre dnes všetko a pevne veríme, že ste si z tejto zaujímavej témy “Recyklácia v stavebníctve” odniesli aj niekoľko nových znalostí. Predsa len, technológie (predošlá téma) a zlepšovanie životného prostredia môžeme v spojitosti so stavebníctvom vždy považovať za veľmi dôležité, ale v našich budúcich článkoch od podobných tém odbočíme. Nastal totiž čas zavítať do hlavnej tematiky, na ktorú v B2H kladieme najväčší dôraz – dokonalým rodinným domom. Takže určite nezabudnite sledovať náš Blog a vidíme sa nabudúce.

Tiež by Vás mohlo zaujímať